فایل (word) رابطه هویت سازمانی و عوامل اجتماعی- جمعیت شناختی با رفتارشهروندی سازمانی در ورزش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) رابطه هویت سازمانی و عوامل اجتماعی- جمعیت شناختی با رفتارشهروندی سازمانی در ورزش :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش ملی تحولات علوم ورزشی در حوزه سلامت, پیشگیری و قهرمانی

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

هدف از تحقیق , بررسی رابطه هویت سازمانی و عوامل اجتماعی- جمعیت شناختی با رفتار شهروندی سازمانی در کارشناسان آکادمی ملی فوتبال ایران بود. روش پژوهش توصیفی, از نوع پیمایشی و به لحاظ روابط بین متغیر ها از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق را کلیه کارشناسان (60 نفر) تشکیل داده اند. نمونه آماری برابر جامعه در نظر گرفته شد, ولی پس از توزیع پرسشنامه, 56 ‏پرسشنامه ( 93%) جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ابزار تحقیق شامل سه پرسشنامه عوامل اجتماعی- جمعیت شناختی , هویت سازمانی مائل واشفرس ( 1992 ‏) و رفتار شهروندی سازمانی پود ساکف و همکاران ( 1990 ‏), بود که روایی آنها با استفاده از نظر متخصصان و پایایی نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ (به ترتیب ضریب آلفا= 0/825 ‏و0/936 ‏) بررسی گردید. پس از بررسی نوع توزیع داده ها توسط آزمون کولموگروف - اسمیرنوف, آزمون فرضیه ها توسط آزمون همبستگی پیرسون, آزمون همبستگی اسپیرمن, آزمون خی دو, آزمون فی کرامر و رگرسیون خطی مورد بررسی قرار گرفت و به این منظور از نرم افزار آماری SPSSو Excel استفاده شد. تجزیه و تحلیل نتایج, حاکی از آن بود که. میزان هویت سازمانی (74% ‏) نسبت به میزان رفتار شهروندی سازمانی (64%) در کارشناسان آکادمی دارای میانگین بالاتری است. از بین عوامل اجتماعی- جمعیت شناختی, رابطه مثبت و معنی داری بین ویژگی نوع استخدام با رفتار شهروندی وجود داشت ولی سابقه شغلی با رفتار شهروندی رابطه منفی و معنی داری داشت ( P < 0/05 ‏). رابطه مثبت و معنی داری بین هویت سازمانی با رفتار شهروندی و ابعاد آن بجز بعد جوانمردی مشاهده شد(P < 0/01 ‏). هویت سازمانی پیش بینی کننده معنی داری برای رفتار شهروندی و ابعاد آن به جز بعد جوانمردی بود ( P < 0/01). یافته های تحقیق بر اعمال عادلانه اقدامات منابع انسانی, درنظر گرفتن جایگاه ‏کارکنان در سازمان و نقش رفتار های آنان در پیامدها و فرایندهای سازمانی و توجه به عوامل اجتماعی-جمعیت شناختی بجا و مناسب در بکارگیری پرسنل در امور سازمانی به منظور افزایش هویت سازمانی تاکید دارد تا با بروز هر چه بیشتر رفتار شهروندی سازمانی مدیران سازمان ر در جهت دستیابی به هدف فلسفه بازاریابی رابطه مدار که افزایش عملکرد سازمانی و دستیابی به خدمات در سطحی مطلوب تر می باشد, یاری نمایند.

لینک کمکی