فایل (word) رابطه هوش معنوی و تحلیل رفتگی ورزشی در بازیکنان لیک دسته اول والیبال مردان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) رابطه هوش معنوی و تحلیل رفتگی ورزشی در بازیکنان لیک دسته اول والیبال مردان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش ملی تحولات علوم ورزشی در حوزه سلامت, پیشگیری و قهرمانی

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه هوش معنوی و تحلیل رفتگی ورزشی در بازیکنان لیگ دسته اول والیبال مردان جمهوری اسلامی ایران می باشد. پژوهش حاضر برمبنای هدف از نوع کاربردی و جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه بازیکنان لیگ دسته اول والیبال باشگاه های کشور تشکیل می دهند( 220 ‏نفر). از این میان 100 ‏نفر (با استفاده از ‏جدول مورگان) به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. در این پژوهش از پرسشنامه هوش معنوی عبداله زاده با همکاران(1387) و پرسشنامه تحلیل رفتگی ورزشکار(ABQ) استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی (میانگین, انحراف معیار) و آزمون های آماری کلموگروف اسمیرونف جهت تعیین توزیع طبیعی داده ‏هاو ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون استفاده شد. در ضمن کلیه تجزیه و تحلیل ها با استفاده نرم افزار SPSS انجام شد. یافته ها نشان داد که بین تحلیل رفتگی با هوش معنوی ( r =-0/716 و P= 0/001 0/05 ‏) از نظر آماری ارتباط معنی داری منفی وجود دارد. به این صورت که هر چه هوش معنوی بیشتر شود تحلیل رفتگی کاهش پیدا می کند. یافته ‏های پژوهش اما نشان می دهد که در حل مسائل موبوط به تحلیل رفتگی باید افزایش هوش معنوی ورزشکاران نیز مورد توجه قرار گیرد.

لینک کمکی