فایل (word) رابطه نیازهای انگیزشی و رضایت شغلی معلمان تربیت بدنی بر مبنای سلسله مراتب نیازهای مازلو

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) رابطه نیازهای انگیزشی و رضایت شغلی معلمان تربیت بدنی بر مبنای سلسله مراتب نیازهای مازلو :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش ملی تحولات علوم ورزشی در حوزه سلامت, پیشگیری و قهرمانی

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

هدف از تحقیق حاضر, سنجش رابطه نیازهای انگیزشی و رضایت شغلی معلمان تربیت بدنی مقطع ابتدایی آموزش ‏و پرورش شهر تهران برمبنای سلسله مراتب نیازهای مازلو می باشدجامعه ی آماری تحقیق شامل معلمان تربیت بدنی زن و ‏مرد مدارس ابتدایی شهر تهران است . تعداد نمونه با استفاده از جدول مورگان 384 نفر انتخاب شد. در این تحقیق از ‏پرسشنامه ی رضایت شغلی سوزان و لینز و پرسشنامه محقق ساخته نیازهای انگیزشی استفاده شد که روایی و پایایی آن ها به تایید رسید. برای تجزیه و تحلیل داده ها در بخش آمار استنباطی از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام ‏استفاده شد. نتایج نشان داد بین نیازهای انگیزشی و رضایت شغلی معلمان ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد.سلسله ‏مراتب نیازها 0/36 ‏تغییرات رضایت شغلی را پیش بینی و تبیین می کند.

لینک کمکی