فایل (word) رابطه گردشگری ورزشی با ایجاد اشتغال دراستان خراسان رضوی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) رابطه گردشگری ورزشی با ایجاد اشتغال دراستان خراسان رضوی :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش ملی تحولات علوم ورزشی در حوزه سلامت, پیشگیری و قهرمانی

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

هدف از تحقیق, بررسی رابطه بین گردشگری ورزشی با ایجاداشتغال می باشد. روش تحقیق, توصیفی و از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری پژوهش را کارشناسان و کارکنان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و همچنین کارشناسان و کارکنان اداره کل تربیت بدنی و جوانان خراسان رضوی تشکیل می دهد. نمونه آماری تحقیق, 167‏نفر بوده ‏که در این پژوهش نمونه آماری برابر جامعه آماری است. ابزار اندازه گیری پژوهش, پرسشنامه محقق ساخته ای است که با ‏تشکیل بانک سوالات و گزینش نهایی آن ها تهیه شده است که روایی محتوایی آن به تایید تنی چند از اساتید و ‏صاحب نظران دانشگاه ‏و متخصص در حوزه ‏مدیریت ورزشی رسید و اصلاحات نهایی با لحاظ کردن نظرات آن ها انجام ‏گرفت. پرسشنامه گردشگری و اشتغال شامل 25 ‏سئوال 5 ‏گزینه ای می باشد که سئوالاتی در رابطه با ویژگی های عمومی آزمودنی ها , به ابتدای پرسشنامه اضافه گردید. همچنین پایایی پرسشنامه با مطالعه مقدماتی بر روی 20 ‏نفر از اعضای جامعه آماری با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ( a=0/83) به دست آمد. از آمار توصیفی (درصد فراوانی, میانگین) به منظور طبقه بندی نمرات خام و ترسیم نمودار و جدول استفاده شد. همچنین از روش های آمار استنباطی مانند آزمون, K-S, آزمون ضریب همبستگی پیرسون به ترتیب, به منظور آگاهی از توزیع نرمال داده ها, و بررسی ارتباط گردشگری ورزشی و ایجاد اشتغال, استفاده گردید. تجزیه و تحلیل فرضیات تحقیق نشان داد که اشتغال در هتل داری و اقامتگاه ها (r=0/591,p0/001),رستوران داری(r=0/671,p0/001) ,آژانس های گردشگری(r=0/645,p0/001),حمل و نقل(r=0/691,p0/001),صنایع دستی ‏(r=0/682,p0/001) با گردشگری رابطه مثبت - معناداری برخوردار است. که حاکی از آن است که بین گردشگری ورزشی و ایجاد اشتغال در بخش هتل داری, رستوران داری, آژانس های گردشگری, صنعت حمل و نقل و صنایع دستی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

لینک کمکی