فایل (word) رابطه علی بین کیفیت خدمات و ارزش ادراک شده با رضایت مندی مشتریان استخرهای سرپوشیده خصوصی شهرستان شیراز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) رابطه علی بین کیفیت خدمات و ارزش ادراک شده با رضایت مندی مشتریان استخرهای سرپوشیده خصوصی شهرستان شیراز :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش ملی تحولات علوم ورزشی در حوزه سلامت, پیشگیری و قهرمانی

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

هدف این تحقیق بررسی فایل (word) رابطه علی بین کیفیت خدمات و ارزش ادراک شده با رضایت مندی مشتریان استخرهای سرپوشیده خصوصی شهرستان شیراز می باشد.تحقیق حاضر از نظر هدف, کاربردی واز نوع علی-معلولی است که به روش میدانی با ابزار پرسش نامه اطلاعات جمع آوری شد. جامعه آماری شامل 180 نفر از مشتریان زن و مرد استخرهای سرپوشیده خصوصی شهر شیراز که دست کم شش ماه سابقه عضویت در استخر را دارا بودند. بدلیل محدود بودن جامعه نمونه گیری به صورت کل شمار که تعداد 180 نفر از مشتریان استخرهای سرپوشیده خصوصی بدین صورت که از9 استخر سرپوشیده خصوصی که دارای مشتریان زن و مرد از هر استخر تعداد 10 نفر مشتری مرد بصورت غیر تصادفی هدفمند و تعداد 10 نفر مشتری زن بصورت غیر تصادفی هدفمند انتخاب شدند. پس از توزیع پرسش نامه و جمع آوری تعداد 174 پرسش نامه برگشت داده شد.از پرسشنامه کیفیت خدمات استاندارد لیو 2008 مشتمل بر 22 سؤال , پرسش نامه رضایت مندی لیو 2008 مشتمل بر21 سئوال وپرسش نامه ارزش ادراک شده محقق ساخته مشتمل بر5 سئوال استفاده گردید. پایایی آن توسط الفای کرونباخ برای متغیرهای پژوهش از 0/698تا 0/865 بدست آمد. از آمارتوصیفی برای انعکاس ویژگی های آزمودنی ها و ارائه میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش و برای مشخص شدن پارامتری و ناپارامتری بودن متغیرها با از آزمون کولموگروف اسمیرنف استفاده شد که بدلیل نرمال بودن از آزمون های پارامتری پیرسون و رگرسیون همزمان و مدل معادله ساختاری استفاده گردید. نتایج نشان دادکه بین کیفیت خدمات و ارزش ادراک شده مشتریان با رضایتمندی مشتریان استخرهای سرپوشیده خصوصی شهر شیراز رابطه علی معناداری وجود دارد .همچنین میان مولفه های کیفیت خدمات (اطمینان, عوامل محسوس, اعتماد, پاسخگویی, همدلی) نیز در استخر با رضایت مندی مشتریان رابطه معناداری مشاهده شد.

لینک کمکی