فایل (word) رابطه جامعه پذیری سازمانی و اثربخشی سازمانی در ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) رابطه جامعه پذیری سازمانی و اثربخشی سازمانی در ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش ملی تحولات علوم ورزشی در حوزه سلامت, پیشگیری و قهرمانی

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

جامعه پذیری سازمانی افراد را به فکر و عمل مطابق با منافع سازمانی ترغیب میکند و نیاز به آموزش و آماده کردن یک تازهوارد را برای یک نقش سازمانی ویژه کاهش میدهد. از طرفی تعیین روند جامعهپذیری بر اثربخشی فعالیتهای سازمان میتواند راه گشای بسیاری از کاستیها و مشکلات باشد هدف از پژوهش حاضر, بررسی فایل (word) رابطه جامعه پذیری سازمانی و اثربخشی سازمانی در ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان ستادی ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی تشکیل میدادند(125 نفر). به دلیل محدود بودن جامعه آماری از روش نمونه گیری تمام شمار استفاده شد که در نهایت تعداد 121 پرسشنامه که کامل پاسخداده شده بود, جمع آوری شد. ابزار اندازه گیری پژوهش سه پرسشنامه اطلاعات فردی؛ پرسشنامه استاندارد جامعه پذیری سازمانی بیلگاردی و همکاران و اثربخشی سازمانی حمیدی بوده است که روایی صوری و محتوایی آنها توسط استادان مدیریت ورزشی بررسی و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ در پرسشنامه جامعه پذیری سازمانی 0/85 و در پرسشنامه اثربخشی سازمانی 0/91 محاسبه شد. همچنین به منظور تجزیه و تحلیل داده ها پس از حصول اطمینان از توزیع طبیعیداده ها از آزمون رگرسیون چندگانه و همبستگی پیرسون در نرم افزار SPSS22 در سطح معنیداری کمتر از 0/05 استفاده شد. نتایج نشان داد که جامعه پذیری سازمانی توان پیشبینی اثربخشی سازمانی در ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی را دارد .( 0/649) علاوه بر این, مؤلفه های دریافت آموزش (r= 0/57), تفاهم (r= 0/57) و چشم انداز از آینده سازمان(r= 0/63 )نیز دارای رابطه مثبت و معنیداری با اثربخشی سازمانی در ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی هستند .( 0/01) همچنین بین مؤلفه حمایت کارکنان با اثربخشی سازمانی همبستگی معنیداری مشاهده نشد. درنهایت به مدیران و برنامه ریزان ادارات ورزش و جوانان پیشنهاد میشود فرآیندهای تسهیل در روند جامعه پذیری کارکنان را جهت بهبود و افزایش اثربخشی سازمانی در فعالیتها ایجاد کنند.

لینک کمکی