فایل (word) رابطه بین ویژگیهای شخصیتی, هوش هیجانی و بهزیستی روانشناختی معلمان تربیت بدنی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) رابطه بین ویژگیهای شخصیتی, هوش هیجانی و بهزیستی روانشناختی معلمان تربیت بدنی :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش ملی تحولات علوم ورزشی در حوزه سلامت, پیشگیری و قهرمانی

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

هدف از تحقیق حاضر, بررسی فایل (word) رابطه بین ویژگیهای شخصیتی, هوش هیجانی و بهزیستی روانشناختی معلمان تربیت بدنی شهرستان اراک بود. بدین منظور تعداد 152 ‏نفر از معلمان تربیت بدنی( 37 ‏زن و 115 ‏مرد) مدرس شهر اراک به پرسشنامه های ((شایستگی و مهارتهای هیجانی))(ESCQ) (آوسک و تکشیک, 2007 ‏). بهزیستی روانشناختی ریف( 1989 ‏) و پرسشنامه پنج عاملی شخصیت پاسخ دادند .نتایج نشان داد ویژگیهای شخصیتی تقریبا با تمام ابعاد بهزیستی روانشناختی(بجز بعد استقلال با وظیفه شناسی), همبستگی متوسطی داشت. بین ویژگیهای شخصیتی و هوش هیجانی نیز نتایج مشابهی , یعنی همبستگیهای کم تا متوسط بدست آمد. همبستگیهای بین ابعاد هوش هیجانی و بهزیستی روانشناختی نیز عمدتا پایین تا متوسط بود. نتایج تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی نیز نشان داد ویژگیهای شخصیتی بین 22 ‏تا 33 ‏درصد واریانس ابعاد بهزیستی روانشناختی را تبیین کردند. علیرغم همبستگی نسبتا بالای ابعاد هوش هیجانی با ابعاد بهزیستی, ما در تحلیل رگرسیون, با کنترل ویژگیهای شخصیتی, سهم ابعاد هوش هیجانی پایین و عملا ناچیز بود.

لینک کمکی