فایل (word) رابطه بین فناوری اطلاعات و مدیریت دانش در ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) رابطه بین فناوری اطلاعات و مدیریت دانش در ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش ملی تحولات علوم ورزشی در حوزه سلامت, پیشگیری و قهرمانی

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

هدف از این تحقیق بررسی فایل (word) رابطه بین فناوری اطلاعات و مدیریت دانش در ادارات ورزش و جوانان استان اصفهانمیباشد.این تحقیق به لحاظ ماهیتی از نوع همبستگی و به لحاظ هدف از نوع کاربردی است که به صورت پیمایشی انجامگرفت. جامعه ی آماری تحقیق کلیه ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان بود که 30اداره به عنوان نمونه انتخاب شد .تعداد کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان مجموعاً 241نفربودند. بر اساس فرمول کوکران 148نفر به عنواننمونه انتخاب شدند و 148پرسشنامه بین کارکنان توزیع شد که تماماً جمع آوری گردید.با توجه به اهداف تحقیق ,جهتجمعآوری اطلاعات مورد نیازاز دو پرسشنامه فناوری اطلاعات فتحی(1389)مدیریت دانش عسگری(1384)استفاده شدهاست.پرسشنامه های فوق استاندارد بوده و در تحقیقات مختلفی استفاده شده است.پرسشنامه های مورد استفاده براساسمقیاس پنج ارزشی لیکرت نمره گذاری شده و برای اعتبار آن از روش اجرای آزمایشی و بر آورد آلفای کرونباخ استفاده شدهاست. روشهای آماری توصیفی به منظور طبقه بندی نمره های خام و ترسیم جداول و نمودارها و از آمار استنباطی(آزمونکلوموگروف اسمیرنوف,ضریب همبستگی پیرسون,آزمون تی تک متغیره,آزمون توکی,تحلیل واریانس یک طرفه و تحلیلرگرسیون چند گانه) به منظور بررسی فرضیه تحقیق استفاده شده است . نتایج نشان میدهد که بین مولفه های فناوریاطلاعات و مدیریت دانش در ادارات ورزش و جوانان منتخب رابطه مثبت و معناداری( 0/011)وجود دارد. همچنین ضرایبرگرسیون چندگانه حاکی از آن است که مولفه های فناوری اطلاعات پیش بینی کننده معناداری برای مدیریت دانشهستند. به نظر میرسد استفاده بیشتر ازفناوری اطلاعات و امکان آشنایی و کار با این فناوریها برای کارکنان این اداراتمیتواند چرخه گردش دانش در بخشهای مختلف ادارات را تسهیل کند.

لینک کمکی