فایل (word) رابطه بین عوامل انگیزشی داوطلبی با روحیه پشتکار داوطلبان در برگزاری رویدادهای ورزشی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) رابطه بین عوامل انگیزشی داوطلبی با روحیه پشتکار داوطلبان در برگزاری رویدادهای ورزشی :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش ملی تحولات علوم ورزشی در حوزه سلامت, پیشگیری و قهرمانی

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

داوطلبان بخش بسیار مهم نیروی کار مورد نیاز در ارائه برنامه های با کیفیت بالا در سازمانهای ورزشی را تشکیل میدهند. هدف از پژوهش حاضر بررسی فایل (word) رابطه بین عوامل انگیزشی داوطلبی با روحیه پشتکار داوطلبان در برگزاری رویدادهای ورزشی است. روش پژوهش, توصیفی–همبستگی و از شاخه تحقیقات میدانی است که باتوجه به هدف پژوهش در رده پژوهشهای کاربردی قراردارد.جامعه آماری تحقیق کلیه اعضای داوطلبی شرکت کننده در نهمین کنفرانس بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی است(130نفر) که به دلیل محدودبودن جامعه آماری از روش نمونه گیری تمام شمار استفاده-گردید. جهت جمع آوری اطلاعات میدانی از پرسشنامه های استاندارد عوامل انگیزشی داوطلبان, کیم و جانگ( 2009 )و همچنین پرسشنامه خودکارآمدی شرر(جنبه پشتکارخودکارآمدی) استفاده شد. تعیین روایی پرسشنامه ها توسط اساتید و متخصصان مدیریت ورزشی انجام شد وپایایی پرسشنامه ها از طریق ضریب آلفای کرونباخ توسط کلاته سیفری و همکاران(1391), برای انگیزش داوطلبی 0/90,1 و برای پشتکارخودکارآمدی توسط ژاله معصومی(1393), 0/91,9گزارش شده است و برای تجزیه تحلیل آماری تحقیق ازنرم افزار Spss19 در دو سطح توصیفی و استنباطی استفاده گردید. نتایج نشان داد بین عوامل انگیزشی داوطلبی شامل ارتقا , اجتماعی و ادراک با مولفه پشتکار خودکارآمدی رابطه مثبت و معنادار وجوددارد.(p<0/05 )به عبارت دیگر با افزایش عوامل انگیزش شامل ارتقا , اجتماعی, و ادراک داوطلبی, میزان پشتکار داوطلبان نیز بیشتر می شود و بالعکس

لینک کمکی