فایل (word) رابطه بین سبک رهبری تحول آفرین با تعهد سازمانی و رضایت شغلی دبیران تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) رابطه بین سبک رهبری تحول آفرین با تعهد سازمانی و رضایت شغلی دبیران تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش ملی تحولات علوم ورزشی در حوزه سلامت, پیشگیری و قهرمانی

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین سبک رهبری تحول آفرین مدیران با تعهد سازمانی و رضایت شغلی دبیران تربیت بدنی استان آذربایجان شرقی می باشد. روش پژوهش حاضر از نوع پژوهش های کاربردی بوده و به شیوه همبستگی در سال 1393 انجام گرفته است. جامعه آماری کلیه مدیران و معلمان تربیت بدنی مدارس استان آذربایجان شرقی می باشد. که بر اساس مرکز آمار و اطلاعات اداره کل آموزش و پرورش استان اذربایجان شرقی به تعداد 170 نفر در سال تحصیلی 93-92 می باشد. که از این تعداد 22 نفر مدیرآقا و 10 نفر مدیر خانم , 78 نفر دبیر تربیت بدنی آقا و 60 نفر خانم می باشد با توجه به محدود بودن جامعه در پژوهش حاضر نمونه آماری همان جامعه آماری می باشد .ابزار های گردآوری داده ها, پرسشنامه چند عاملی رهبری که توسط بسوآوولیو, پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر و رضایت شغلی JDIبوف معیار داده ها با استفاده از شاخص های آماری چون میانگین, انحراف معیار, ضریب همبستگی پیرسون, رگرسیون چند متغیره با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده شد.یافته پژوهش حاضر نشان داد که بین سبک رهبری تحول آفرین مدیران با تعهد سازمانی و رضایت شغلی دبیران تربیت بدنی همبستگی مثبت و بالایی وجود دارد.(P<0/001 )رهبران تحول آفرین با ایجاد حس اعتماد به نفس و توجهی که برای ارزشها و باور ها قائل است و همچنین با تشویق آینده نگری, تاکید بر دستیافتنی بودن اهداف, تقویت حس همکاری و یافتن شیوه های جدید در انجام کار, موجب افزایش تعهد سازمانی و رضایت شغلی می گردند.

لینک کمکی