فایل (word) رابطه بین ذهن آگاهی و تصمیم گیری در بازیکنان فوتبال

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) رابطه بین ذهن آگاهی و تصمیم گیری در بازیکنان فوتبال :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش ملی تحولات علوم ورزشی در حوزه سلامت, پیشگیری و قهرمانی

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ذهن آگاهی و تصمیم گیری (دقت و سرعت تصمیم گیری) در بازیکنان تیم فوتبال ارومیه میباشد. 45 بازیکن فوتبالیست( 25 پسر و 20 دختر) شرکت کننده در تحقیق که حداقل سابقه 5 سال حضور در لیگ های استانی و کشوری را داشتند, از مجموع بازیکنان به صورت داوطلبانه انتخاب شدند. برای سنجش ذهن آگاهی از پرسشنامه مهارتهای ذهن آگاهی کنتاکی و برای ارزیابی عملکرد تصمیمگیری از تصاویر موقعیت فوتبالی به کمک مانیتور استفاده شد که بازیکنان باید پاسخ صحیح را از میان گزینهها (شوت, پاس, دریبل) انتخاب میکردند. رابطه متغیر ها با استفاده از ازمون همبستگی پیرسون ارزیابی شد. نتایج نشان داد که بین دقت تصمیم گیری با ذهن آگاهی و توصیف گری رابطه معنی داری وجود دارد .(p<0/05) همچنین نتایج حاکی از این است که بین سایر ابعاد ذهن آگاهی با دقت تصمیم گیری رابطه معنیداری وجود ندارد. وجود ارتباط بین سرعت تصمیم گیری با ذهن آگاهی (به غیر از مشاهده-گری) مورد تایید قرار گرفت . همچنین مشخص شد که در متغیر جنسیت بین دو گروه نیز در متغیرهای ذهن آگاهی, مشاهده گری و توجه تفاوت معنادار وجود دارد. به این صورت که در متغیرهای مذکور فوتبالیست های زن نمرات بالاتری نسبت به فوتبالیست های مرد بدست آورده اند. بنابراین می توان گفت که از ذهن آگاهی بالاتری برخوردار می باشند. در نهایت نشان داده شد که که بین دو گروه مرد و زن در متغیرهای سرعت تصمیم-گیری و دقت تصمیمگیری تفاوت معنادار وجود ندارد .(P<0/05) بنابراین این یافته ها نشان می دهد که ذهن آگاهی بر هریک از مولفه های تصمیم گیری اثر گذار است

لینک کمکی