فایل (word) رابطه بین ترس از افتادن بافعالیتهای زندگی روانه سالمندان شهر قم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) رابطه بین ترس از افتادن بافعالیتهای زندگی روانه سالمندان شهر قم :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش ملی تحولات علوم ورزشی در حوزه سلامت, پیشگیری و قهرمانی

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

هدف: ترس از افتادن که پیامدهای جدی برای افراد سالمند در پی دارد و هم در سالمندان دارای و هم بدون سابقه افتادن رایج است. هدف این تحقیق بررسی رابطه بین ترس از افتادن و فعالیتهای زندگی روانه سالمندان شهر قم بود.روش بررسی: در این مطالعه توصیفی- همبستگی, 302 سالمند از شهر قم به صورت در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه های مشخصات فردی, مقیاس فعالیتهای زندگی روزانه و مقیاس کارآمدی در افتادن را تکمیل کردند. داده ها با استفاده از آمار توصیفی, ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون, و با نرمافزار SPSS-16 تجزیه و تحلیل شدند. سطح معنیداری, 3 0.05 بود.یافته ها: میانگین سنی آزمودنی ها 70/80 سال بود. بین ترس از افتادن و فعالیتهای زندگی روزانه سالمندان شهر قم رابطه معنیداری مشاهده شد .(3 0.05) ترس از افتادن به طور معنیداری فعالیتهای زندگی روزانه سالمندان را پیشبینی کردند .(R2=0.87, f=210.93, P0.000)نتیجه گیری: ترس از افتادن با تأثیر بر خود ادارکی سالمندان میتواند باعث افت خود کارآمدی در انجام فعالیتهای زندگی روزانه شود.

لینک کمکی