فایل (word) هوش هیجانی(بهره وری هیجانی, ارزیابی هیجانی و تنظیم هیجانی)در افراد با اختلال یادگیری (اختلال خواندن, ریاضی,شناخت اجتماعی, نوشتن,اضطراب اجتماعی) و عادی با توجه به چپ دستی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) هوش هیجانی(بهره وری هیجانی, ارزیابی هیجانی و تنظیم هیجانی)در افراد با اختلال یادگیری (اختلال خواندن, ریاضی,شناخت اجتماعی, نوشتن,اضطراب اجتماعی) و عادی با توجه به چپ دستی :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : همایش ملی روانشناسی و مدیریت آسیب های اجتماعی

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

دانش آموزان دارای اختلال یا دیدی با وجود آنکه در اکثر مواقع از رشد طبیعی برخوردارند, نمی تواند پیشرفت تحصیلی مطلوبی داشته باشد و با سختی به تحصیل ادامه می دهند و یا ترک تحصیل می کنند که این به نوبه خود صدمات اجتماعی, اقتصادی, فرهنگی و عاطفی - روانی بسیار برای ایشان و جامعه به دنبال دارد. بنابراین هدف پژوهش حاضر در بررسی هوش هیجانی در افراد با اختلال یادگیری و عادی با توجه به چپ دستی است که به این پژوهش از دو هم بستگی می باشد, 500 نفر از دانش آموزان پایه پنجم و ششم شهر زاهدان (سال تحصیلی 94 - 93) با استفاده از روش نمونه گیری چند مرحله ای بهره گرفته شد برای گردآوری اطلاعات پرسش نامه هوش به (ئکسلر) هوش هیجانی (شوت) اختلالات یادگیری (کلورادو) و دست برتری (چاپمن) تکمیل گردید. تجزیه و تحلیل داده ها توسط آزمون رگرسیون با استفاده از نرم افزار Spss در 20 در سطح معنا داریم 0.05>p شرط گرفته است. نتایج آزمون رگرسیون بیانگر رابطه من با دار و منفی بین اختلال اضطراب اجتماعی و اختلال ریاضی با تنظیم هیجانی و بهره وری هیجانی است و اختلال شناخت هوش هیجانی رابطه مثبت دارد همچنین نشان داد چپ دستی و هوش هیجانی رابطه مکثی با هم دارند. افزایش اختلال اضطراب اجتماعی و اختلال ریاضی منجر به کاهش تنظیم هیجانی و بهره وری هیجانی می گردد. و هوش هیجانی در افراد با اختلال شناخت اجتماعی بیشتر از افراد بدون اختلال شناخت اجتماعی است. همچنین هوش هیجانی افراد چپ دست کمتر از افراد راست دست می باشد.

لینک کمکی