فایل (word) بررسی جامعه شناختی تاثیر فوتبال بر مشارکت اجتماعی نوجوانان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) بررسی جامعه شناختی تاثیر فوتبال بر مشارکت اجتماعی نوجوانان :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : همایش ملی روانشناسی و مدیریت آسیب های اجتماعی

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر فوتبال بر سرمایه اجتماعی نوجوانان فوتبالیست 12 تا 17 ساله شهر ایرانشهر انجام گرفته است. این پژوهش به روش پیمایش و با استفاده از ابزار پرسش نامه در بین نوجوانان فوتبالیست سازمان یافته (دارای قرارداد) شهر ایرانشهر به انجام رسیده است. او با توجه به اینکه جامعه آماری (175=N) این تحقیق به فوتبالیست های نوجوان سازمان یافته ایرانشهر محدود بود, با حجم نمونه برابر با جامعه آماری در نظر گرفته شده از روش نمونه گیری همه شماری استفاده شد. در بعد نظری برای رسیدن به اهداف پژوهش از نظریه جامعه شناختی سرمایه اجتماعی رابرت پاتنام استفاده شده است. در این پژوهش متغیرهای زمینه ای مانند شغل پدر, محل سکونت, مقطع تحصیلی با متغیر مستقل مشارکت اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل در دو سطح آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و استنباطی (ضریب هم بستگی و آنالیز واریانس) استفاده شد. نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS نشان داد که تاثیر فوتبال بر مشارکت اجتماعی مثبت و افزایشی می باشد.

لینک کمکی