فایل (word) توسعه فضای سبز, یکی از روشهای مناسب برای مدیریت تغییر اقلیم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) توسعه فضای سبز, یکی از روشهای مناسب برای مدیریت تغییر اقلیم :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : پنجمین کنفرانس منطقه‌ای تغییر اقلیم

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

با توجه به افزایش گازهایگلخانهای, گرمشدن زمین, آلودگی آب, هوا و خاک و بحران آب در کشور, لزوم توجه به این مسائل, امری بسیار مهم میباشد. تغییراتاقلیمی توفانها را شدیدتر, دورههای سرما را طولانیتر و منابع آبی را خشک میکند. افزایش گازهایگلخانهای در اثر افزایش مصرف سرانهانرژی و تولید دیاکسیدکربن در اثر احتراق سوختهای فسیلی, باعث افزایش دما, آلودگی و خشکسالی شده است. با افزایش تقاضا در مصارف شهری, صنعتی و کشاورزی, چارهای بجز استفاده از روشهای منطقی و بررسیشده توسط کارشناسان و متخصصان نیست. کاربرد گیاهان در مدیریت تغییرات اقلیمی با کنترل مواردی همچون درجهحرارت, جذب گازهایسمی, مقابله با اثرات- گلخانهای و غیره بر کارشناسان پوشیده نیست. مهمترین اثر فضایسبز در شهرها, کارکردهای زیستمحیطی آن است که با آثار سو گسترش صنعت و کاربری نادرست تکنولوژی مقابله نموده و سبب افزایش قابلیتزیستی شهرها میشود و در واقع از ایجاد اختلال در اکوسیستم جلوگیری میکند.

لینک کمکی