فایل (word) تغییرات اقلیمی بودجه گرمایی دریای خزر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) تغییرات اقلیمی بودجه گرمایی دریای خزر :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : پنجمین کنفرانس منطقه‌ای تغییر اقلیم

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

به منظور مطالعه کلیماتولوژیک انتقال حرارت بین دریای خزر و جو, شار گرمایی خالص و مولفههای تابش خورشیدی, تابش فرو سرخ, گرمای نهان, گرمای محسوس و همچنین تبخیر در حوضه دریای خزربرای یک دوره 25 ساله ) 2009-1985 ( محاسبه شدند. بدین منظور مقادیر مولفههای شاربا استفاده از دادههای بازتحلیل و روابط تجربی انتقال حرارت محاسبه گردیدند. مقدار متوسط انتقال حرارت بین دریای خزر و جو, برای دوره 25 ساله2-Wm 69 / 0 محاسبه شد. اندازه مقدار برآورد شده میتواند معیار مناسبی برای اذعان تعادل حرارتی دریای خزر باشد. روند تغییرات - 25 ساله شارخالص گرمایی نشان میدهد که در سالهای پس از 2002 روند از دست دادن گرما شدت یافته است. روند انتقال حرات در دو دوره 2001 - 1985 و 2009-2002 مورد بررسی قرار گررفته است. همچنین دریای خزر به سه بخش شمالی, میانی و جنوبی تقسیم شده و تاثیر هر بخش در این جابجایی مطالعه شده است.این تغییر روند در میزان تخیر از دریای خزر نیز مشاهده شده است. میزان تبخیر بر اکوسیستم دریای خزر, بخصوص در مناطق ساحلی تاثیر گذار است. تبخیر در دریای خزر با متوسط 1-yr mm 1128 نیز در سالهای پس از 2200 افزایش قابل توجهی را نشان میدهد

لینک کمکی