فایل (word) تغییرات اقلیم در شهرها ولزوم استراتژی انعطاف پذیری شهری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) تغییرات اقلیم در شهرها ولزوم استراتژی انعطاف پذیری شهری :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : پنجمین کنفرانس منطقه‌ای تغییر اقلیم

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

این مقاله به لزوم توجه به تغییرات اقلیم و آثار آن بر شهرها می پردازد.ابتدا بامطالعه اسنادی به موضوع تغییر اقلیم در سطح جهانی و تاثیر آن بر محیط زیست و انسان,پرداخته است و گازهای گلخانه ای به عنوان عامل اصلی ایجاد تغییرات اقلیمی مورد توجه قرار گرفته,میزان تولیدوانتشار گازهای گلخانهای در دنیا وجایگاه ایران را مورد بررسی قرارداده ودر ادامه به منابع تولید گازهای گلخانه ای اشاره میکند.تغییر اقلیم شهری و عواملی که در شهر باعثتشدید تولیدوانتشار گازهای گلخانه ای هستندبررسی و سیستم های شهری تاثیر پذیر از تغییرات اقلیم,همچنین استراتژی های مقابله با آنرا معرفی می کند .درادامه با یک تحقیق میدانی در شهر بجنورد,نظر کارشناسان سازمانهای شهری مرتبط بامدیریت شهری و تغییر اقلیم با پرسشنامه اخذگردیده که نتایج حاکی از آن است میزان درک وضعیت تغییرات اقلیمی در شهربالا بوده ولی آگاهی از عوامل ایجاد آن وراههای مقابله با اثرات تغییر اقلیم مناسب نمی باشد.در پایان لزوم ایجاد شهرهای تاب آور در مقابل تغییرات اقلیم را مورد تاکید قرار داده وزیر ساخت سبز شهری بعنوان راهی برای انعطاف پذیری در مقابل تغییرات اقلیمی وایجاد شهر تاب آور معرفی شده است.

لینک کمکی