فایل (word) ارزیابی پتانسیل تغییر اقلیم بر حوضه های یخچالی با مدل GSM-SOCONT مورد مطالعاتی : یخچال علم کوه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) ارزیابی پتانسیل تغییر اقلیم بر حوضه های یخچالی با مدل GSM-SOCONT مورد مطالعاتی : یخچال علم کوه :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : پنجمین کنفرانس منطقه‌ای تغییر اقلیم

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

سیستم اقلیمی ارتباط نزدیکی با چرخه آب دارد. هر گونه بی نظمی سیستم ناشی از تغییر اقلیم به طور موقت یا دائم چرخه هیدرولوژیکی را تغییر داده و بر منابع آب اثر میگذارد در این مقاله از یک مدل مفهومی یخچالی هیدرولوژیکی بنام - GSM-SOCONT برایشبیهسازی مشترک دبی روزانه و توازن جرمی سالانه یخچال ها, تحت اثرات تغییر اقلیم در دهه های آینده استفاده شده است. برایکوچک مقیاس نمودن از خروجیهای مدل مدل گردش جهانی بنام CGCM3-AR4 تحت سناریوی انتشار A2 - در دوره2011-2040میلادی استفاده گردید. مدل برای یخچال علم کوه و حوضه ابریز سردآبرود کلاردشت در شمال ایران بکار برده شده است . ابتدا مدلمفهومی یخچالی GSM-SOCONT در دوره پایه 2111 0222 برای حوضه مورد واسنجی و صحت یابی قرار گرفت. سپس با معرفی -سریهای زمانی دما و بارش کوچک مقیاس شده حاصل از مدل GCM , تغییرات رواناب حوضه سردآبرود تحت تأثیر تغییر اقلیم در دوره 2019-2027 مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد, مقادیر رواناب شبیهسازی شده حاصل از روش کوچک مقیاس کردن در - دوره2027-2019 نسبت به دوره پایه در اکثر ماههای سال افزایش داشته است. همچنین نتایج نشان میدهند که میزان بارش نیز افزایش -یافته اما این افزایش کمتر از افزایش در میزان رواناب است بنابراین میتوان این احتمال را داد که این افزایش می تواند ناشی از پتانسیل ذوب یخچالها در اثر تغییر اقلیم باشد

لینک کمکی