فایل (word) ارزیابی پاسخهای فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی ارقام اصلاح شده گندم نان Triticum aestivum L با منشأ اقلیمی متفاوت نسبت به تغییرات اقلیمی آینده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) ارزیابی پاسخهای فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی ارقام اصلاح شده گندم نان Triticum aestivum L با منشأ اقلیمی متفاوت نسبت به تغییرات اقلیمی آینده :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : پنجمین کنفرانس منطقه‌ای تغییر اقلیم

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

با توجه به تغییرات اقلیمی کره زمین لازم است روشها و راهکارهای اگرواکولوژیکی جدیدی برای رسیدن به ارقام گندم با خصوصیات بهبود یافته اتخاذ گردد. چالش کنونی تولید واریتههایی با عملکرد بالا و با کیفیت تکنولوژیکی مناسب میباشد که مقاوم یا متحمل به دامنه وسیعی از تنشهای زنده و غیرزنده به خصوص در شرایط اکولوژیکی گرم و خشک باشند. در این آزمایش تعداد 15 رقم گندم شامل: افلاک(با منشأ اقلیمی گرم و خشک), گنبد و مروارید(با منشأ اقلیمی گرم و مرطوب), شیرودی, چمران, کریم و مهرگان(با منشأ اقلیمی گرم و معتدل), سیروان و پیشتاز(با منشأ اقلیمی معتدل) و پیشگام, الوند,گاسکوژن, سایسون, میهن و زارع(با منشأ اقلیمی سرد) انتخاب و در شرایط اکولوژیک گرم و خشک جنوب ایران(داراب) مورد مطالعه قرار گرفتند. تجزیه واریانس دادههای آزمایش با استفاده از نرمافزارهای آماری(42.1 (C-MSTAT و (16 (Minitab و تجزیه کلاستر با استفاده از (v20 (SPSS انجام شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که ارقام مورد مطالعه در مواجهه با شرایط گرم و خشک برای تمامی مؤلفههای میانگین عملکرد دانه و اجزا عملکرد در بوته تفاوت معنیداری (01/0 P (با هم دارند که نشاندهنده وجود تنوع بین ارقام است. تجزیه خوشهای به روش وارد برای دادههای مزرعهای, ارقام با منشأ اقلیمی متفاوت را در 3 گروه قرار داد. از بین گروه صفاتی که تجزیه کلاستر براساس آنها انجام شد, صفات عملکرد و اجزا آن بیشترین توجیه را در بالا بودن عملکرد سه رقم میهن, سیروان و چمران در بین ارقام با منشأ اقلیمی مختلف در یک شرایط گرم و خشک داشت. ولی این صفات در توجیه درصد سهم ارقام با توجه به منشأ اقلیمی تنها توانست 3/55 درصد موفق عمل نماید که پایینترین درصد در بین کلاستربندی بر مبنای ترکیبی از صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی بود. همچنین تجزیه خوشهای برمبنای چهار صفت تعداد روز تا رسیدگی فیزیولوژیک, تعداد سنبله در بوته, طول سنبله و طول ریشک در نهایت توانست 3/83 درصد ارقام را با توجه به منشأ اقلیمی آنها گروهبندی نماید و نهایتاً نتیجهگیری گردید که این چهار صفت از بین کلیه صفات مورفولوژیکی مورد مطالعه از اهمیت خاصی در نشان دادن ویژگیهای تطابقی با شرایط آب و هوایی برخوردار باشد.

لینک کمکی