فایل (word) ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر جریان ورودی به مخزن سد بوکان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر جریان ورودی به مخزن سد بوکان :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : پنجمین کنفرانس منطقه‌ای تغییر اقلیم

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

تغییر اقلیم در حال حاضر یکی از مهم ترین چالش های زیست محیطی در سطح جهان است که افزایش دما, ذوب شدن یخ های قطبی بالاآمدن سطح آب های آزاد جهان و تغییر در آستانه های آب و هوایی از پیامدهای آن محسوب می شوند.هدف از این تحقیق به دست آوردن اثرات تغییر اقلیم در حوضه ی زرینه رود با استفاده از خروجی مدل گردش عمومی جو HADCM3 در دوره آتای 2011 - 2030تحت سناریوهای انتشار A2,B1,A1B است. در این تحقیق از مدل LARS-WG به منظور کوچک مقیاس کردن استفاده شده است.نتایج نشان از افزایش دما به اندازه 39 / 0 , 46 / 0,51 / 0 درجه سلسیوس و افزایش بارش سالانه به میزان 6 / 5,7 / 9 , 1 / 5 درصد به ترتیبدر سناریوهای ذکر شده دارد. در ادامه جریان ورودی به مخزن سد بوکان با شبکه عصبی مصنوعی, در دوره آتی شبیه سازی می شود کهنتایج حاکی از کاهش ورودی به سد بوکان در سناریوهای A2 , A1B و افزایش آن در سناریوی B2 است

لینک کمکی