فایل (word) آینده پژوهی خشکسالی شهر مشهد, و اثر آن بر منابع آب های زیرزمینی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) آینده پژوهی خشکسالی شهر مشهد, و اثر آن بر منابع آب های زیرزمینی :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : پنجمین کنفرانس منطقه‌ای تغییر اقلیم

تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

خشکسالی یک پدیده خزنده اقلیمی است که هر روز با سرعت بیشتری حیات بیولوژیک شهرها را تهدید می کند و اثرات مخرب آن با تغییرات اقلیمی در همه ابعاد در حال تشدید میباشد. هدف از پژوهش حاضر ارزیابی نقش تغییر اقلیمبر منابع آب های زیر زمینی شهر مشهد است. روش تحقیق بر اساس ریز مقیاس نمایی و شبیه سازی شرایط آینده اقلیمی از داده های بارش ایستگاه همدید مشهد با یک دوره زمانی 63 ساله ) 1951-2014 ( و آمار 16 ایستگاه ارزیابیسطح پیزومتری با دوره 30 ساله ) 1363 - 1393 هجری شمسی(استفاده گردید. به این منظور جهت پیشبینی متغیرهای اقلیمی آینده از سناریوهای مدل اقلیم HadCM3 بهره گرفته شد. به منظور انطباق مقیاس خروجی این مدل با مقیاس موردنیاز مطالعات تغییر اقلیم, دادههای ثبتشده دما و بارش توسط مدل LARS-WG5.5 برای دو دوره 2015 -2030 و 2046 - 2065 تحت سه سناریو A1B , A2 و B1 ریزمقیاس شدند. برای ارزیابی مدل نیز با استفاده از فراسنج های آماری دادههای تولیدشده بارش توسط مدل و دادههای مشاهدهشده )دادههای واقعی( مورد ارزیابی قرار گرفتند .نتایج نشان داد وضعیت بارش شهر مشهد در دوره های آینده طی فصول سرد سال کاهش دارد ولی در فصول گرم سال بارش افزایش خواهد یافت که می تواند بصورت مخاطرات اقلیمی در شهر و زندگی انسان ها و اقتصاد شهری آثار زیانباری در بر داشته باشد.

لینک کمکی