فایل (word) آشکارسازی تغییرات اقلیمی شمال غرب کشور با معرفی مدل ابداعی نمودار آشکارساز اقلیم ایران Irimo C. D.C

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) آشکارسازی تغییرات اقلیمی شمال غرب کشور با معرفی مدل ابداعی نمودار آشکارساز اقلیم ایران Irimo C. D.C :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : پنجمین کنفرانس منطقه‌ای تغییر اقلیم

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

امروزه اکثریت طرح های زیست محیطی سعی بر شناخت اقلیم منطقه دارند طی سالهای اخیر بدلیل نابهنجاری های اقلیمی رخ داده نظیر روند افزایش دما بویژه در فصل زمستان , فراوانی رخداد بادهای گرم , کاهش بارش ها مخصوصا بارش برف, خشکسالی هایحادث شده طی سالهای اخیر و ... بیشتر مناطق ایران از جمله شمال غرب کشور را به سوی بحران کمبود منابع آبی و کاهش ذخایر برفی در آینده , به پیش می برد ارتفاعات استان های آذربایجان های غربی و شرقی, اردبیل و زنجان طی سال های نه چندان دور در طول دوره سرد سال و حتی تا اوایل تابستان پوشیده از برف بود اما سیمای کنونی آن دستخوش تغییر گشته است.برای انجام این تحقیق از مدل ابداعی نمودار آشکارساز اقلیم ایران Irimo.CDC ( Irimo Climate Disclosure Chart ( که منطبق با روش آماری دمارتن گسترش یافته است استفاده گردیده است. در این مدل, اقلیم دمارتن بر پایه آماری 10 , 20 , 30 و.. ساله بر روی نمودار فصلی و ماهیانه بصورت یکپارچه نمایش و تغییراتاقلیمی بصورت آشکار نمایان می گردد. با استفاده روش آشکارساز اقلیم ) Irimo.CDC (, نتیجه گرفته می شود اقلیم شمال غرب کشور)تبریز, اردبیل و زنجان( در حال تغییر است و این تغییر در بازه زمانه سالیانه یکسان نبوده و بیشترین تغییرات اقلیم در فصل زمستان صورت گرفته است. بطوریکه اقلیم 50 سال قبل) 1344 لغایت 1354 ( از حالت مرطوب در 10 سال اخیر ) 1384 لغایت 1393 ( به مرز نیمه خشک رسیده است.نتیجه یافته ها نشان می دهد در شمال غرب کشور در ماه های سرد سال نابهنجاری اقلیمی بصورت چشمگیری افزایش یافته است و در مقیاس زمانی بلند مدت این نابهنجاری ها می توانند موجب دگرگونی اقلیم در این منطقه گردند.

لینک کمکی