فایل (word) نگهداری و تعمیرات قابلیت اطمینان محور RCMدرخطوط انتقال توان پست های فوق توزیع با الگوریتم هیبرید ژنتیک – تجمعی ذرات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) نگهداری و تعمیرات قابلیت اطمینان محور RCMدرخطوط انتقال توان پست های فوق توزیع با الگوریتم هیبرید ژنتیک – تجمعی ذرات :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی, علوم و تکنولوژی

تعداد صفحات :28

چکیده مقاله:

ستراتژیهای نگهداری سیستمهای انتقال و قابلیت اطمینان در پست های فشار قوی از اهمیت حیاتی برخوردار بوده و برای داشتن یک تعادل بین هزینه های نگهداری و قابلیت اطمینان اجرا می شوند. در این مقاله با تحلیل و آنالیز عملکرد و پتانسیل خطاهای اجزا انتقال با تاکید بر قابلیت اطمینان سیستم, تکنیک RCMبر اساس الگوریتم ترکیبی PSO-GA روشی بهینه برای انجام نگهداری و تعمیرات جهت اهش هزینه ها با حفظ قابلیت اطمینان که همان هدف اصلی این تحقیق می باشد , ارائه خواهد داد. بهوسیله الگوریتم پیشنهادی سعی در برنامهریزی برای پیدا کردن یک حالت بهینه بین هزینههای نگهداری و تعمیرات بر اساس حفظ قابلیت طمینان سیستم خواهد شد. برای این کار بردار تصمیم مختلفی تشکیل شده و بر اساس دادههای ورودی, الگوریتم هزینه هر بردار تصمیم را بررسی میکند و در نهایت یک برنامه بهینه را معرفی مینماید. شبیه سازی شرایط پیشنهادی کاملا در نرمافزار متلب انجام خواهد شد. نتایج : در بررسی هزینه ها سرعت الگوریتم ملاک عمل نخواهد بود, زیرا با توجه به ترکیب دو الگوریتم سرعت پایینتری در رسیدن به جواب بهینه خواهیم داشت. از وضعیتهای حوادث غیرمترقبه چشمپوشی خواهد شد و محاسبات تنها بر اساس پیری و طول عمر تجهیزات انجام خواهد شد.

لینک کمکی