فایل (word) نقش کیفیت خدمات در ارتباطات سازمانی با تعدیلگری رفتار شهروندی سازمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) نقش کیفیت خدمات در ارتباطات سازمانی با تعدیلگری رفتار شهروندی سازمان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی, علوم و تکنولوژی

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش مطالعهی نقش کیفیت خدمات در ارتباطات سازمانی با تعدیل گری رفتار شهروندی سازمانی میباشد. رابطه ی بین کیفیت خدمات و ارتباطات سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی , از موضوعات مهم و جدیدی است که در سال های اخیر توجه محققین مختلف را به خود جلب کرده است .در مقالهی حاضر, مروری بر تحقیقات انجام شده ی قبلی در زمینهی رابطهی کیفیت خدمات و ارتباطات سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی انجام شده است. به این منظور ابتدا مفاهیم مربوط به کیفیت خدمات , ارتباطات سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی و تاکید بر تاریخچهی آنها بیان شده ,و ارتباط بین متغییر ها برسی شده است.این پژوهش براساس هدف یک تحقیق اکتشافی - توسعه ای میباشد که برای گردآوری اطلاعات آن از اطلاعات ثانویه استفاده شده است و بر مبنای روش از نوع تحقیقات کیفی است که از شیوه فراتحلیل و هرمونتیک در آن برای تحلیل استفاده شده است . و به طور کلی, نتایج تحقیق حاکی از این است که کیفیت خدمات سازمانی, نقش مثبت و پیش بینی کننده ای بر ارتباطات سازمانی دارد و رفتار شهروندی سازمان به طور سازنده ای, ارتباطات سازمانی را بهبود می بخشد.

لینک کمکی