فایل (word) مکانیسم حفاظت از داده ها در حوزه کلود کامپیوتینگ در جهت بالابردن سطح امنیت داده ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) مکانیسم حفاظت از داده ها در حوزه کلود کامپیوتینگ در جهت بالابردن سطح امنیت داده ها :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی, علوم و تکنولوژی

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

داده ها را میتوان به عنوان یکی از دارائ یهای با ارزش تلقی نمود که در زمانی که باید به سمت سرویس های ابری مهاجرت داده شوند با نگرانیهای عمدهای همراه خواهند بود. امنیت و حریم داده ها را میتوان یکی از حوزهه ای پژوهشی فعال در حوزهی کلود کامپیوتینگ و یا به طور مرسوم رایانش ابری دانست. حفاظت از حریم و افشای دادها, برای سازمانهایی که قصد مهاجرت دادههای خود به سمت سرویسهای ابری را دارند از اهمیت شایانی برخوردار میباشد. دادهها میتوانند دارای انواع مختلفی بوده و از این رو نیاز به سطوح حفاظتی مختلفی برای آنها میباشد. در این مقاله قصد داریم تا یک تکنیک دستهبندی را که به تعریف پارامترهای مختلفی میپردازد ارائه دهیم. این پارامترها بر مبنای ابعاد مختلف تعریف شدهاند. امنیت دادهها را میتوان بر مبنای سطح حفاظت مورد نیاز فراهم کرد. تدارکات امنیتی متناظر در فضای ذخیره سازی را نیز میتوان بر مبنای مجموعه های دادهای که به ازای هر بعد دسته بندی شده اند بکار گرفت. بهرهوری شمای دسته بندی پیشنهادی نیز با همان مجموعه ی دادهای که جمع آوری کرده ایم مورد ارزیابی و آنالیز قرار گرفته است.

لینک کمکی