فایل (word) مکانیابی پایانه بین شهری (متمرکز) به روش AHP (مطالعه موردی : شهر بجنورد)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) مکانیابی پایانه بین شهری (متمرکز) به روش AHP (مطالعه موردی : شهر بجنورد) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی, علوم و تکنولوژی

تعداد صفحات :26

چکیده مقاله:

با افزایش جمعیت و تراکم شهری, ترافیک سنگین و همچنین چالش های زیست محیطی چند دهه گذشته در شهرها, توسعه حمل و نقل شهری به منظور توسعه اقتصادی, افزایش دسترسی, امنیت و سلامت روانی و متاثر تغییرات سیاسی و اجتماعی و فناوری یکی از مسائل مورد توجه برنامه ریزان شهری است . بررسی فرآیندهای مکانیابی به کار گرفته شده در شهرهای کشور بیانگر آن است که در بسیاری از شهرهای کشور موقعیت مکانی پایانه های مسافربری برون شهری به صورت غیر علمی و تنها بر اساس نظرات کارشناسی و شخصی تعیین شده است.مقاله حاضر باهدف بررسی شاخص های موثر در مکانیابی پایانه های بین شهری (ترمینال مسافربری) , به مطالعه موردی شهرستان بجنورد در استان خراسان شمالی می پردازد.روش تحقیق این پژوهش آما ر ی توصیفی و با استفاده از مدل AHP سلسله مراتب زوجی می باشد که به مقایسه ی دوتایی هرکدام از معیارها می پردازد و در پایان نتایج بدست آمده به استناد شاخص ها و داده های اطلاعاتی به نرم افزار نشان میدهد که از جمله ,بهترین و موثرترین شاخص های آن ؛دسترسی به تاسیسات زیربنایی و دسترسی به معابر عمومی شهری و سازگاری با کاربریهای اطراف می باشند و همچنین از طرفی دارای شاخصی نسبی( اثرات زیست محیطی)به لحاظ قرارگیری در نزدیک محدوده ی شهری و همچنین دارای شاخص های منفی به مانند, عدم مطابقت با طرح های فرادست (بلند مدت) وکمبود مساحت زمین که در صورت احتمال افزایش جمعیت شهری در آینده قطعا زمین موردنظر فعلی جوابگوی نیازها و معیارها نخواهد بود. بر همین مستندات مکان مورد مطالعه(ترمینال فعلی) دارای شاخص های موجود حد متوسط به بالای مثبت بوده و با معیارهای مکان یابی تطبیق دارد, نتایج حاصل از این پژ وهش می تواند در مکانیابی پایانه های شهری و سایر تاسیسات و خدمات شهری مفید واقع شود.

لینک کمکی