فایل (word) مقایسه مکانیسم های دفاعی , همدلی و مهارتهای ارتباطی در پرستاران و کمک بهیاران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) مقایسه مکانیسم های دفاعی , همدلی و مهارتهای ارتباطی در پرستاران و کمک بهیاران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی, علوم و تکنولوژی

تعداد صفحات :34

چکیده مقاله:

هدف اصلی پژوهش , بررسی مقایسه مکانیسم های دفاعی , همدلی و مهارتهای ارتباطی در پرستاران وکمک بهیاران می باشد. بدین منظور 120نفر از پرستاران و کمک بهیاران بیمارستان ابن سینا به طور غیر تصادفی به پرسشنامه مکانیسمهای دفاعی DSQ-40 و پرسشنامه همدلی مهرابیان و اپستین و پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگسالان RAAS پاسخ دادند. نتایج آزمونها با روش تحلیلاریانس مقایسه شد. با توجه به نتایج پژوهش حاضر , از بین خرده مقیاسهای سبک های دفاعی , خرده مقیاس سبک دفاعی رشد نایافته در گروه پرستاران و کمک پرستاران تفاوت معناداری داشتند وبا توجه به اختلاف میانگین دو گروه سبک دفاعی رشد نایافته در گروه پرستاران وجود داشت. همچنین نتایج پژوهش حاضر نشان داد, خرده مقیاس های مهارتهای ارتباطی تفاوت معناداری در دو گروه( پرستاران و کمک پرستاران) وجود نداشت. پژوهش نشان داد, از بین خرده مقیاسهای همدلی, خرده مقیاسهای همدلی بیانی و همدلی مشارکتی در گروه پرستاران و کمک پرستاران تفاوت معناداری وجود داشته است. و اختلاف بین میانگین گروهها همدلی بیانی و مشارکتی در گروه کمک پرستار ها بیشتر است .

لینک کمکی