فایل (word) مقایسه مدارس هوشمند و عادی از لحاظ ادراک شایستگی و عملکرد تحصیلی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) مقایسه مدارس هوشمند و عادی از لحاظ ادراک شایستگی و عملکرد تحصیلی :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی, علوم و تکنولوژی

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر مقایسه دانش آموزان مدارس هوشمند و عادی از لحاظ ادراک شایستگی و عملکرد تحصیلی بوده است که بدین منظور 180نفر ( 90نفر از دانش آموزان مدارس هوشمند و 90 نفر از دانش آموزان مدارس عادی) دانش آموزان دختر متوسطه دوره اول این شهر در سال تحصیلی 93-1392به روش نمونه گیری تصادفی خوشهای چند مرحله ای انتخاب شده و به پرسشنامه ادراک شایستگی هارتر 1988 پاسخ گفتند. جهت سنجش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نیز از معدل آنها استفاده شد. به منظور تحلیل فرضیه ها از آزمون تحلیل واریانس یکراهه و چندمتغیری (مانوا) استفاده شده و نتایج نشان داد که بین متغیرهای ادراک شایستگی و عملکرد تحصیلی در بین دانش آموزان مدارس عادی و هوشمند تفاوت معنی داری 0/01 >p وجود داشته و ادراک شایستگی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان مدارس هوشمند بالاتر از دانش آموزان مدارس عادی می باشد.

لینک کمکی