فایل (word) مقایسه اثر رایحه اسطوخودوس و عصاره سنبل الطیب در کاهش طول مرحله دو م و سوم زایمان در زنان نخست زا: کارآزمایی بالینی تصادفی شده دو سو کور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) مقایسه اثر رایحه اسطوخودوس و عصاره سنبل الطیب در کاهش طول مرحله دو م و سوم زایمان در زنان نخست زا: کارآزمایی بالینی تصادفی شده دو سو کور :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی, علوم و تکنولوژی

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

زمینه و هدف:امروزه استفاده از روشهای غیر دارویی و طب مکمل همچون آروماتراپی جهت کاهش طول مدت زایمان مورد توجه است. پژوهش حاضر با هدف تاثیر رایحه اسطوخودوس و عصاره سنبل الطیب در کاهش طول مرحله دوم و سوم زایمان در زنان نخستزا انجام شده است. موادوروشها:این کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده دوسو کور بر روی 141زن نخست زا انجام شد. افراد با روش بلوک بندی تصادفی در 3گروه اسطوخودوس, سنبل الطیب و پلاسبو تخصیص داده شدند. افراد در گروه اسطوخودوس, اسانس اسطوخودوس با غلظت % 1/5با حامل روغن زیتون, در گروه سنبل الطیب, عصاره سنبل الطیب با غلظت % 1/5با حامل روغن زیتون و در گروه پلاسبو روغن زیتون را توسط پنبه های آغشته به مواد ذکر شده؛ هر ساعت یکبار بمدت 10 دقیقه استشمام نمودند. طول مرحله دو م و سوم زایمان در سه گروه اندازه گیری گردید.یافته ها:بین سه گروه از نظر مشخصات فردی و اجتماعی و مشخصات مامایی(مادری – نوزادی)تفاوت معنی دار آماری وجود نداشت (0/05<p). طول زمان مرحله دوم زایمان ( 10سانتی متری تا خروج) مطابق با آنالیز واریانس اختلاف معنی داری را در سه گروه نشان داد (0/01>p) .این زمان در بیماران گروه سنبل الطیب 43/8 ± 75/9 در بیماران گروه اسطوخودوس 39/7 ± 97/66 و در بیماران گروه پلاسبو 32/89 ± 89/98 می باشد. مقایسه دو به دو گروهها مطابق با آزمون توکی نشان می دهد گروه سنبل الطیب و اسطوخدوس اختلاف معنی داری با گروه پلاسیبو ندارند ولی با یکدیگر اختلاف معنی دار دارند (0/01>p) . در مرحله سوم زایمان اختلاف معنی داری در سه گروه وجود ندارد.نتیجه گیری:رایحه سنبلالطیب و اسطوخودوس تاثیری درکاهش طول مرحله دوم و سوم زایمان در زنان نخست زا نداشتند.

لینک کمکی