فایل (word) مطالعه رژیم باد و شناسایی بادهای فرساینده و موثر در تشکیل تپه های ماسه ای

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) مطالعه رژیم باد و شناسایی بادهای فرساینده و موثر در تشکیل تپه های ماسه ای :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی, علوم و تکنولوژی

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

فرسایش بادی یک فرآیند فیزیکی دینامیک که منجر به تخریب خاک شده و زمانی اتفاق میافتد که یک باد قوی بر سطح خاک خشک, لخت و بایر میوزد در تخریب و ایجاد فرسایش بادی, علاوه بر سرعت متوسط باد, فراوانی آن نیز حائز اهمیت است. سوالاتی در قالب یک پرسشنامه از مردم منطقه پرسیده شد. در این پرسشنامه علاوه بر شدت, مدت و جهت بادهای غالب محل سوالاتی درمورد نام محلی, رنگ طوفانها, ارتفاع غبار ناشی از طوفان, تغییر پوشش در طی سالهای گذشته, وجود یا عدم وجود گرد و غبار و غیره نیز از ساکنین پرسیده شد. در بین ایستگاههای اطراف منطقه نزدیکترین ایستگاه بادسنجی, ایستگاه سینوپتیک سبزوار است که با توجه به داشتن شرایط تقریباً یکسان تری نسبت به بقیه ایستگاهها با منطقه از آمار موجود و مشاهدهای در طول دوره شاخص استفاده شد و جهت مطالعه خصوصیات باد منطقه انتخاب گردید. نتایج حاصل ازپرسشنامه های محلی نشان داد که مهمترین باد درمنطقه میوزد باد نیشابوراست. این باد با جهت شرقی – غربی دوام زیادی داشته و با عبور از کالشور و اراضی زراعی اطراف آن گرد و غبار زیادی را با خود حمل مینمایدکه بعد از طی مسافتی با کاهش سرعت آن ذرات محموله را بر اساس قطر آنها در بخش غرب منطقه رسوب داده و تشکیل پهنه و تپههای ماسهای را میدهد و در اکثر اوقات سال وزیدن دارد. باتوجه به بررسی آماری رژیم باد در منطقه مشخص شدکه بادهای شرقی وشمال شرقی با داشتن بیشترین فراوانی و انرژی, بیشترین سهم را در فرسایش بادی منطقه دارا میباشند. بادهای با سرعت بیش از 7متر بر ثانیه در همه جهات, بادهای با سرعت بیش از 10 متر بر ثانیه در همه جهات به جز جهات شمال غرب و شمال شرق و بادهایی با سرعت بیش از 16 متر تنها در یک ماه از سال ( ماه ژولای ) از سمت شمال می وزد.

لینک کمکی