فایل (word) مطالعه تقدیرگرایی در بین فرهنگیان شهرستان رضوانشهر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) مطالعه تقدیرگرایی در بین فرهنگیان شهرستان رضوانشهر :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی, علوم و تکنولوژی

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

تقدیرگرایی به عنوان یک کنش تاریخی می تواند یک جامعه را به حرکت و تکاپو وا دارد یا مانع تغییرات در کل جامعه شود. اما آنچه در این کنش تعیین کننده است, نقش کارگزاران (مربیان) تغییر است. این پژوهش با هدف فهم کنش های تقدیر گرایانه فرهنگیان و عوامل اجتماعی مرتبط با آن در شهرستان رضوانشهر در سال 1392 انجام شده است. روش پژوهش, کیفی و کمی, ابزار گردآوری اطلاعات, پرسشنامه محققساخته و مصاحبه عمیق است. جامعه آماری شامل کلیه فرهنگیان شاغل در منطقه رضوان شهر که 806 نفر می باشند. از این تعداد 290 نفر به عنوان حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران و از طریق روش نمونهگیری تصادفی ساده و 30 نفر با استفاده از روش نمونه گیری سهمیه ای برای انجام مصاحبه انتخاب شده است. داده ها به وسیله نرم افزار SPSSنسخه 20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافتههای پژوهش نشان میدهد که 72/8 درصد کنش های فرهنگیان از نوع تقدیرگرایانه است.هم چنین متغیرهای (پایگاه اجتماعی- اقتصادی, باورهای دینی فرد, محل تحصیل, سن و تأهل) با کنش های تقدیرگرایانه رابطه دارد. تنها رابطه متغیر جنسیت با کنش های تقدیرگرایانه تایید نشد .

لینک کمکی