فایل (word) لیتواستراتیگرافی و پتروگرافی نهشته های پالئوسن سازند فجن در برش توچال (جنوب شرق تهران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) لیتواستراتیگرافی و پتروگرافی نهشته های پالئوسن سازند فجن در برش توچال (جنوب شرق تهران) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی, علوم و تکنولوژی

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

به منظور مطالعه لیتواستاتیگرافی و پتروگرافی سازند فجن در مقطع توچال یک برش چینه شناسی در شمال روستای چهل قز انتخاب و مورد بررسی دقیق قرار گرفت.در این مطالعه 40 نمونه از برش چینه شناسی سازند فجن برداشت و مورد مطالعه قرار گرفته است .در این برش, سازند فجن با ضخامت تقریبی 154متر به چهار بخش کنگلومرایی, ماسه سنگی , مارنی(همراه با گدازه های حد واسط آذرین ) و مارنی – سنگ آهکی تقسیم شده است که سنگهای آذرین تراکی آندزیت بنفش رنگ بر روی آنها قرار دارد. این توالی بر روی نهشته های آگلومرایی برشی قرار داشته و مرز بالایی آن با سازند زیارت هم شیب است. رخساره های سنگی شناسایی شده شامل رخساره های گراولی و ماسه ای است. از نظر لیتواستراتیگرافی, گراول ها عمدتا از 3منشا سنگ آهک های کرتاسه, سنگ های تخریبی ژوراسیک وسنگ های آذر آواری به سن پالئوسن – ائوسن با ترکیب داسیتی - آندزیتی تامین شده اند که در یک محیط آهکی سیمانی شده و در جایی که میزان سنگ های تخریبی کمتر شده و محیط رسوبی شرایط آرام تری داشته سنگ های کربناته تشکیل شده اند. در مطالعات فسیل شناسی, در چند نمونه مشکوک به داشتن آثاری شبیه به فسیل نومولیت بودند اما با توجه به جایگاه چینه نگاری, سن فجن را همان پالئوسن – ائوسن تایید گردید. جهت یافتگی گراول ها در کنگلومرای سازند فجن نشانگر جهت N244می باشد.

لینک کمکی