فایل (word) بررسی کیفیت مسیرهای پیاده شهری و دسته بندی پیاده روهای مطلوب و نامطلوب (نمونه موردی: خیابان امینی ارومیه, حدفاصل پنجراه تا میدان ایالت)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) بررسی کیفیت مسیرهای پیاده شهری و دسته بندی پیاده روهای مطلوب و نامطلوب (نمونه موردی: خیابان امینی ارومیه, حدفاصل پنجراه تا میدان ایالت) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی, علوم و تکنولوژی

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

با توجه به اینکه پیادهروها به عنوان فضاهای عمومی و اصلی شهر و نیز حیاتیترین عضو شهر شناخته میشوند , هم برای ایجاد تعامل بین مردمان شهر و پیوند دهنده ساختارها و فضاها در نظر گرفته میشوند. ارتباط متقابل بین خیابان و پیاده رو هم برای حفاظت مردم از وسایل نقلیه و هم برای روانی در عبور و مرور وسایب نقلیه دارای اهمیت است. در این مقاله و بررسی نمونه موردی , شاهد تغییر مسیر اغلب عابرین پیاده به یک سوی خیابان بودیم که باعث تشدید ترافیک شهری و بروز مشکلاتی برای ابرین و خودروها میشود.در این راستا بر مبنای مقایسه تطبیقی نظرات متخصصین در حوزه کیفیت و بررسی عوامل فیزیکی, شهری و کالبدی موجود و همچنین عوامب اجتماعی برای سنجش کیفیت پیاده راهها مورد مطالعه قرار میگیرند. روش تحقیق در این مقاله به صورت ترکیبی (مطالاات کتابخانه ای و مطالعات میدانی) انجام میگیرد. مطالعات کتابخانه ای برای سنجش کیفیت پیاده راهها مورد استفاده قرار میگیرد و مطالاات میدانی برای شناخت عوامب موجود تاثیرگذار در جذبودفع عابرین پیاده مورد استفاده قرار گرفته است. بر این اساس به اهمیت ویژه , کاربری بناهای اطراف و عوامب اجتماعی در جذب و دفع عابرین پیاده پی میبریم که زمینه ارتقا و استفاده مثبت در تجارب بعدی را فراهم می آورد.

لینک کمکی