فایل (word) بررسی عوامل مؤثر بر برنامه ریزی استراتژیک سرمایه انسانی در منطقه نفتی امیدیه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) بررسی عوامل مؤثر بر برنامه ریزی استراتژیک سرمایه انسانی در منطقه نفتی امیدیه :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی, علوم و تکنولوژی

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر فایل (word) بررسی عوامل مؤثر بر برنامه ریزی استراتژیک سرمایه انسانی در منطقه نفتی امیدیه بود. جامعه آماری تحقیق شامل 300 نفر از مدیران و کارکنان بود که بر اساس جدول کرجسی و مورگان 169 از جامعه یاد شده انتخاب گردیدند. روش پژوهش توصیفی پیمایشی و ابزار گردموری داد ها پرسشنامه بود. روایی ابزار محتوایی و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ برابر با 0/854 محاسبه گردید. برای تحلیل داد ها آمار توصیفی و آمار استنبایی شامل آزمون تی تک نمونه ای , تحلیل عاملی تأییدی و مدل یابی معادلات ساختاری استفاد گردید. نتایج نشان داد که وضعیت سازمان در خصوص عوامل موثر بر برنامه ریزی استراتژیک سرمایه انسانی در سطح قابل قبولی قرار دارد گرچه نیازمند به تدوین یک الگوی سیستماتیک در خصوص توسعه سرمایه انسانی دارد.

لینک کمکی