فایل (word) بررسی علل موثر در مهاجرت معکوس (مطالعه موردی: روستای طولش خلخال )

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) بررسی علل موثر در مهاجرت معکوس (مطالعه موردی: روستای طولش خلخال ) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی, علوم و تکنولوژی

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

این پژوهش به منظور بررسی عوامل موثر در مهاجرت معکوس(مطالعه موردی روستای طولش خلخال) انجام شده است. روش تحقیق کیفی میباشد. جامعه آماری پژوهش را, خانوارهای روستای طولش خلخال که بنابر آمار که 502 خانوار که شامل 1880 نفر (900 نفر مرد و 980 نفر زن) بود, تشکیل داد. از این تعداد, 35 خانوار که متشکل از 95نفر (35 نفر زن , 65 نفر مرد) که مهاجرت معکوس داشتند به عوامل نمونه آماری با استفاده از کل شماری انتخاب شدند. اطلاعات مورد نیاز از طریق مصاحبه جمع آوری شد. دادهها با استفاده از (طبقه بندی داده ها, کدبندی داده ها, تحلیل محتوایی و ارائه آمار توصیفی) تجزیه و تحلیل شد. نتایج به دست آمده از مصاحبه نشان داد که همه افرادی که مهاجرت معکوس داشتند عوامل یکسانی را موثر در مهاجرت معکوس خود ذکر کردند و جداول فراوانی نشان داد که عوامل تعلق بومی, مسکن, شغل, درآمد, نبود اختلافات قومی و قبیله ای, وجود امکانات آموزشی, توسعه اجتماعی و اقتصادی بر مهاجرت معکوس تاثیر زیادی دارند و همچنین عوامل سن, رونق راه سازی و استقرار خدمات گردشگری و توریستی بر مهاجرت معکوس اثر متوسطی دارند.

لینک کمکی