فایل (word) بررسی اثرات تراکم و سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد کمی کلزا رقم هایولا 401

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) بررسی اثرات تراکم و سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد کمی کلزا رقم هایولا 401 :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی, علوم و تکنولوژی

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

به منظور بررسی اثرات تراکم و سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد کمی کلزا رقم هایولا , 401 آزمایشی در سال 1393بصورت کرت های خرد شده, در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در شهرستان خرم آباد انجام شد. تراکم بوته در سه سطح شامل 100 ,90و 110بوته در مترمربع و نیتروژن در چهار سطح صفر, 70 ,35و 105کیلوگرم در هکتار (از منبع اوره با %46نیتروژن خالص) بودند. تجزیه های آماری نشان داد که سطوح مختلف تراکم بوته اثر معنی داری بر عملکرد دانه, تعداد خورجین در بوته, تعداد ساقه فرعی, قطر ساقه و وزن هزار دانه می گذارد, در حالی که تعداد دانه در خورجین و ارتفاع بوته تحت تأثیر این تیمار قرار نگرفتند. سطوح مختلف کود نیتروژن نیز اثر معنی داری بر همه صفات داشت. افزایش سطوح کود نیتروژن اثر افزایشی بر روی همه صفات داشت, اما افزایش تراکم بوته باعث کاهش تعداد ساقه فرعی, قطر ساقه گردید. بیشترین میزان عملکرد دانه در تراکم 110بوته در مترمربع و کاربرد حداکثر نیتروژن ( 105کیلوگرم در هکتار) با میانگین 4025 کیلوگرم در هکتار بدست آمد.

لینک کمکی