فایل (word) بررسی اثر میزان درجه حرارت , فسفر و دوره های نوری مختلف بر روی رشد جلبک اوسیلاتوریا Oscillatoria agardhii

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) بررسی اثر میزان درجه حرارت , فسفر و دوره های نوری مختلف بر روی رشد جلبک اوسیلاتوریا Oscillatoria agardhii :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی, علوم و تکنولوژی

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

طی این تحقیق نمونه بردرای از آبهای خلیج گرگان در سواحل دریای خز انجام گرفت و توده جلبکی Oscillatoria agardhiiبه روش پیپت و هوکپنگ جداسازی و بر روی پیت آگار جهت کشت اولیه نگهداری شد. سیانوباکتری O. Agardhii در محیط کشت Z8-N با حجم محدود داده شد و سپس در غلظت های مختلف فسفر (100 و µg/lit 200) و دمای 30-25 و 35-30 درجه سانتیگراد و در شدت های نوری 3000 , 3500 و 4000 لوکس با تناوب نوری مختلف (10/14 و14/10 روشنایی / تاریکی) رشد داده شد. نتایج نشان داد بیشترین میزان تعداد سلولها برای دوره نوری 10/14 در روز دهم و دمای 30-25 و 35-30 مربوط به محیط کشت Z8-N به ترتیب برابر 3/46 و 3/42 بود. برای دوره نوری 14/10 و دمای 30-25 در هر سه محیط کشت در روز چهارم بیشترین میزان تعداد سلولها را نشان داد. وزن جلبک در محیط کشت Z8-N در روز دوازدهم دمای 30-25 و 30-35 در دوره نوری 10/14 به ترتیب 0/78 و 0/77 بیشترین میزان را نسبت به دو محیط دیگر داشته است. در دوره نوری 14/10 بیشترین میزان وزن جلبک در روز چهارم در هر سه محیط کشت مشاهده که برابر با 3/57 بدست آمد. زمان تقسیم سلولی جلبک در دمای 30-25 و 35-30 و 10/14 یک روند افزایشی را در هر سه محیط کشت داشته و در دوره نوری 14/10 و دمای 35-25 در روز چهارم بیشترین میزان را در محیط کشت 200دبه خود اختصاص داد. بیشترین میزان نرخ رشد در مقایسه سه محیط کشت مربوط به محیط کشت Z8-N بود و کمترین آن مربوط به محیط کشت 100 در روز چهارم بود و بیشترین میزان تقسیم سلولی در دوره نوری 10/14 و دمای 30-25 در محیط کشت Z8-N و کمترین مربوط به محیط 100 بود.

لینک کمکی