فایل (word) بررسی اثر جداسازی دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی بر میزان ناکامی, پرخاشگری, و روابط دانش آموزان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) بررسی اثر جداسازی دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی بر میزان ناکامی, پرخاشگری, و روابط دانش آموزان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی, علوم و تکنولوژی

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی تفاوت میزان ناکامی و پرخاشگری و همچنین میزان روابط دانش آموزان مقطع ابتدایی در مدارس مختلط با این مقادیر در مدارس منفک می باشد. پژوهش حاضر از نوع علی – مقایسه ای پس رویدادی بوده و در آن با استفاده از پرسشنامه سنجش خشم کودکان, ساخته شده توسط نیلسون و همکاران سال 2000چهار زیر مقیاس ناکامی, پرخاشگری, روابط با همسالان, و روابط با مراجع قدرت, در دو گروه دانش آموزان مدارس مختلط و منفک سنجیده و با یکدیگر مقایسه شده است. نتایج حاصل از این سنجش ها, با استفاده از نرم افزار SPSS.18 و به تفکیک هر یک از زیر مقیاس ها, با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چند متغیر مانوا manova مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. در نتیجه این بررسی ها, میزان ناکامی و پرخاشگری در مدارس منفک بطور معناداری بیش از این دو میزان در مدارس مختلط بود. همچنین با اندازه گیری روابط دانش آموزان با همسالان و مراجع قدرت (شامل آموزگاران, والدین و...) نیز, در مدارس منفک مقادیر بیشتری احراز گردید.

لینک کمکی