فایل (word) بازشناسی آلات موسیقی دیوارنگاره های کاخ چهلستون در دوره ی صفوی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) بازشناسی آلات موسیقی دیوارنگاره های کاخ چهلستون در دوره ی صفوی :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی, علوم و تکنولوژی

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

آلات موسیقی را میتوان به عنوان هر مکانیسمی - جزصدای انسان- که صداهای موسیقایی ایجاد می کند, تعریف کرد. نقاشی دیواری یا دیوارنگاره از گذشته تا به حال نقش عمدهای را در آرایش بناهای مختلف داشته و بیشتر اطلاعات ما از دیوارنگاری دوران اسلامی در ایران متعلق به دورهی صفوی می باشد. از جمله دیوارنگارههای شاخص در عصر صفوی, دیوارنگارههای کاخ چهلستون است که در آن آلات موسیقی متعددی به چشم میخورد. در این مقاله این پرسش وجود دارد که در دیوارنگارههای کاخ چهلستون و مقایسه آنها با آلات موسیقی سنتی ایران که امروزه مورد استفاده است, بپردازد. بدین منظور با مطالعه اسناد کتابخانهای در این زمینه به گردآوری مطالب پرداخته شده است. مطالعات صورت گرفته بر روی دیوارنگاره های کاخ چهلستون نشان میدهد که برخی آلات موسیقی به بوته ی فراموشی سپرده شدهاند, برخی روندی یکسان را داشته که امروزه نیز به همان صورت کاربرد دارند و برخی دیگر روندی تکاملی را طی نمودهاند. نتایج حاصله از این پژوهش, شناخت آلات موسیقی به کاررفته در مراسمات مختلف براساس دیوارنگارههای کاخ چهلستون در دورهی صفوی میباشد. بنابراین, مطالعه آلات موسیقی علاوه بر جنبه موسیقایی آن میتواند به عنوان بازمانده های تکنولوژی یک فرهنگ برای همه ی متخصصین هنر مفید واقع شود.

لینک کمکی