فایل (word) اندازهگیری غلظت آمونیاک در سالن مرغداری و شبیه سازی اثر آمونیاک در تولید آلاینده Nox ناشی ازاحتراق جت هیترها در داخل سالن مرغداری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) اندازهگیری غلظت آمونیاک در سالن مرغداری و شبیه سازی اثر آمونیاک در تولید آلاینده Nox ناشی ازاحتراق جت هیترها در داخل سالن مرغداری :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی, علوم و تکنولوژی

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

در سالنهای مرغداری برای گرمایش هوای داخل از جتهیترها استفاده میگردد, که این جتهیترها در داخل سالن مرغداری نصب شده و هوای مورد نیاز برای احتراق, مستقیما از فضای داخل سالن تامین میشود. این تحقیق, شامل اندازهگیری غلظت آمونیاک در هوای داخل مرغداری با استفاده از دستگاه آمونیاکسنج و شبیه سازی تاثیر آمونیاک موجود در هوای داخل مرغداری بر آلاینده Nox تولید شده در طول فرآیند احتراق جتهیتر, که با استفاده از مدل توربولنسی k- –RNG و مدل احتراقی ابع چگالی احتماال 2مورد بررسی قرار گرفته است و نتایج حاصل از این مدلها در شرایط مختلف با یکدیگر مقایسه شده است.معادلات بقای حاکم و معادلات مدلهای توربولنسی با روش حجم محدود و استفاده از الگوریتم سمپل حل شدهاند. نتایج حاصل از این حل نشان میدهد, آمونیاک موجود در هوای ورودی در غلظتهای مختلف در ابتدای ورود به کوره سوخته و غلظت آن کاهش مییابد. به دلیل وابستگی شدید آلایند Nox به دما, با توجه به اینکه ناحیه ماکزیمم دما در فاصله cm 40-20 از ورودی هیتر در راستای محور کوره رخ میدهد. در نتیجه بیشترین میزان آلاینده Nox نیز در این ناحیه گزارش شده است.

لینک کمکی