فایل (word) بررسی روش های آماده سازی سوسپانسیون اسپینل آلومینات منیزیم بهمنظورآگلومره زدایی و بهبود رفتار رئولوژی در ریختهگری ژلهای

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) بررسی روش های آماده سازی سوسپانسیون اسپینل آلومینات منیزیم بهمنظورآگلومره زدایی و بهبود رفتار رئولوژی در ریختهگری ژلهای :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سیزدهمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

یکی از موارد مهم در استفاده از روشهای تر, چگونگی ساخت سوسپانسیون میباشد, چراکه آگلومره زدایی و همگن شدن ذرات سوسپانسیون کمک بسزایی به پراکندگی, همگنی, پایداری و همچنین کاهش حفرات در بدنه خام نهایی خواهد داشت. به همین دلیل در این پژوهش اثر سه روشساخت سوسپانسیون بررسیشده است. روش ساخت سوسپانسیون بهوسیله اولتراسونیک پروب دار, بالمیل و جارمیل بررسی و مشاهده شد که روشساخت بهوسیله اولتراسونیک پروب دار بهترین عملکرد برای ساخت سوسپانسیون ریختهگری ژلهای اسپینل آلومینات منیزیم را دارا میباشد. رفتار رئولوژی سوسپانسیون 70 درصد وزنی در سه حالت مختلف بررسی شد که کمترین ویسکوزیته مربوط به روش ساخت بهوسیله اولتراسونیک پروب دار میباشد. در این روش از ایزوباتیلن مالئیک آنئیدرید بانام تجاری ایزوبام بهعنوان هردو عامل پراکنده ساز و ژل ساز که دارای اثر پراکندگیالکترواستریکی میباشد استفاده شد. استفاده از این ماده در مقایسه با سیستمهای پیشین ژلهای کمک بسزایی در کاهش حفرات بدنه خام و نهایت اشفافیت آن به دلیل تعدد و مقادیر کم آن در سوسپانسیون میکند. از آنالیزهای XRD , ICP , BET , بهمنظور مشخصه یابی پودر و آنالیز FESEM بهمنظور بررسی آگلومره زدایی استفاده شد. بهمنظور رفتار رئولوژی سوسپانسیون از آزمون رئومتری استفاده شد و پس از رسیدن به پارامترهای بهینه, به دانسیته نسبی 60 درصد بدنه خام پس از ریختهگری دستیافته شد.

لینک کمکی