فایل (word) بررسی پوششهای سدحرارتی زیرکونیای پایدارشده بر روی سوپرآلیاژ اینکونل 738 کم کربن به روش الکتروفورتیک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) بررسی پوششهای سدحرارتی زیرکونیای پایدارشده بر روی سوپرآلیاژ اینکونل 738 کم کربن به روش الکتروفورتیک :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سیزدهمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

پوششهای زیرکونیای پایدار شده با ایتریا ) YSZ ( در زمرهی پوششهای سد حرارتی قرار میگیرند و به طور وسیع در صنایع هوافضا و توربینهای گازی استفاده میشوند. پایداری در شرایط کاری دما بالای این پوششها همواره مدنظر محققین بوده است. در این پژوهش اعمالپوششهای زیرکونیای پایدار شده با 8 درصد وزنی ایتریا با استفاده از روش لایه نشانی الکتروفورتیک در یک محلول حاوی استون و اتانول بانسبت حجمی 3 به 1 روی زیر لایه آلیاژ اینکونل 738 کم کربن مورد بررسی قرار گرفته است. اثر پارامترهای فرآیند لایه نشانی شامل ولتاژ, زمان رسوبگذاری و ضخامت پوشش مورد مطالعه قرار گرفت. همچنین ساختار پوشش با استفاده از میکروسکوپ نوری ) OM ( و میکروسکوپ الکترونی روبشی ) SEM ( مطالعه گردید. نتایج نشان داد, افزایش ولتاژ باعث افزایش سرعت لایه نشانی و در نتیجه افزایش ضخامت پوشش دریک زمان معین می شود. همچنین در ولتاژ اعمالی ثابت, افزایش زمان باعث افزایش ضخامت پوشش می شود اما به مرور زمان سرعت افزایش ضخامت کاهش می یابد. در شرایط بهینه پوششهای ایجاد شده در ولتاژ اعمالی متوسط ) 45 - 25 ولت( دارای مورفولوژی سطحی و ضخامت بسیار یکنواختتری نسبت به پوششهای ایجاد شده در ولتاژ اعمالی دیگر است.

لینک کمکی