فایل (word) بررسی ایجاد نانو پوششهای هوشمند با خواص چندگانه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) بررسی ایجاد نانو پوششهای هوشمند با خواص چندگانه :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سیزدهمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

سطوح فوق چربیگریز آلومینیومی برای کاربردهای ضدخوردگی, خود تمیزشوندگی, ضد رسوب و ضد لک بسیار موردتوجه میباشند. اغلب برای ایجاد سطوح آلومینیومی فوق آبگریز از ساختار میکرو مرحلهای برای ایجاد ریزساختار موردنظر استفاده میکنند. همچنین ریزساختار نانو برایایجاد توانایی به دام انداختن کیسههای هوایی که برای زاویه تماس بالا مطلوب میباشد در نظر گرفته میشود. در این تحقیق ساختار میکرومرحلهایو همچنین ساختار نانوشبکهای با استفاده از فرآیند اچ شیمیایی دو مرحلهای باعث تشکیل ریز ساختار سلسلهمراتبی میکرو/نانوشبکهای روی سطح آلومینیوم میشود. هنگامی که ساختار سلسه مراتبی توسط فلئوروسیلان اصلاح میشود باعث ایجاد یک سطح فوق چربیگریز میگردد. اثر نانو ساختار, میکروساختار و ساختار زنجیرهای بر روی خاصیت ترشوندگی و پایداری آنها مطالعه و با یکدیگر مقایسه شدهاند. فوق چربیگریزی آلومینیوم باعث افزایش مقاومت به سایش, خودتمیز شوندگی, خاصیت ضد لک و ضد خوردگی روی سطح آلومینیوم میشود

لینک کمکی