فایل (word) بررسی انحلال آرسنیک از غبار کنورتور مس در آب و سولفوریک اسید

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) بررسی انحلال آرسنیک از غبار کنورتور مس در آب و سولفوریک اسید :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سیزدهمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

هدف از این تحقیق, بازیابی آرسنیک از غبار کنورتور مس به روش لییچنگ و بررسی انحلال ناخالصیهای فلزی بود. برای این منظور از یک محیط اسیدی )سولفوریک اسید( و آب استفاده شد. همچنین اثر pH )غلظت حلال( و نسبت جامد به مایع بر فرایند انحلال بررسی شد. با بررسیعوامل ذکر شده لیچینگ دو مرحلهای با آب و اسید سولفوریک رقیق ) 50 گرم بر لیتر( در دمای محیط به عنوان فرایند بهینه انتخاب شد. در هردو مرحله نسبت جامد به مایع برابر با 3 / 0 بود. در این فرایند, نزدیک به 90 % از آرسنیک و 20 % از مس و 70 % روی حل شد. پسماند جامد این فرایند مناسب برای بازگشت به کوره فلش یا فروش به عنوان کنسانتره سرب و مس است.

لینک کمکی