فایل (word) بررسی ارتباط بین موفولوژی سطح و میزان آبدوستی سطوح تیتانیوم دی اکسید

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) بررسی ارتباط بین موفولوژی سطح و میزان آبدوستی سطوح تیتانیوم دی اکسید :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سیزدهمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

در این پژوهش لایه های تیتانیوم دی اکسید به روش آندایز دو الکترودی, در ولتاژهای متفاوت تهیه شده است. یک سری از نمونه های تهیه شده, در دمای 450 و سری دیگری از نمونه ها در دمای 750 درجه سانتی گراد بازپخت شده اند. لایههای ایجاد شده بعد از بازپخت در دمای450 درجه دارای فاز آناتاز و در دمای 750 درجه دارای فاز روتایل گردید. ناهمواری سطوح تمامی نمونه های تهیه شده, در هر مرحله )قبل و بعداز آندایز, پس از بازپخت در دماهای متفاوت(, توسط میکروسکوپ نیروی اتمی) AFM (, مورد مطالعه قرار گرفت. میزن آبدوستی سطوح تیتانیوم دی اکسید تهیه شده, با روش مستقیم اندازهگیری زاویه تماس, مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این بررسیها نشان داد, تیتانیوم دی اکسید آمورف دارای سطحی آبدوست میباشد که پس از بازپخت و تغییر فاز به آناتاز و روتایل, به سطح آبگریز تیدیل شده است. در مجموع, با افزایش عامل ناهمواری)نسبت سطح تماس به سطح صاف معادل آن(, سطح آبدوست, آبدوستتر و سطح آبگریز, آبگریزتر شد. آزمایشات انجام شده نشان میدهد, تحت تأثیر نور فرابنفش سطح تمامی نمونهها آبدوستتر شده و تاثیر تغییر فاز بر میزان آبدوستی, بیشتر از تاثیر عامل ناهمواریهای سطحی است

لینک کمکی