فایل (word) بررسی احتمال تشکیل فاز سیگما در منطقه جوش یک تیوب کوره تشعشعی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) بررسی احتمال تشکیل فاز سیگما در منطقه جوش یک تیوب کوره تشعشعی :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

در این پژوهش جهت تعیین امکان ادامه استفاده از یک تیوب کوره پس از 15 سال کارکرد)در دمای °C580 (, احتمال تشکیل فاز سیگما در منطقه جوش آن مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور نمونه هایی از ناحیه جوش تیوب در سه دمای مختلف تحت عملیات حرارتی قرار گرفتند وسپس ساختار آن ها توسط فرایند متالوگرافی و با استفاده از میکروسکوپ نوری مورد بررسی قرار گرفت. همچنین بر روی این نمونه ها آزمونضربه نیز انجام و انرژی ضربه حاصل اندازه گیری گردید. بر اساس نتایج حاصل از بررسی میکروسکوپی مشاهده شد که منطقه جوش تیوب حاوی مقدارکمی فاز سیگما است و با افزایش دمای عملیات حرارتی درصد بیشتری از فاز فریت به فاز سیگما تبدیل گردید. به عبارت دیگر نرخ تشکیل فاز سیگما در دمای 610 درجهی سانتیگراد و بالاتر از آن بسیار زیاد می باشد. نتایج حاصل از آزمون ضربه نیز نشان داد که با افزایش دمایعملیات حراتی انرژی ضربه کاهش و در نتیجه جوش ها تردتر شدند. بنابراین با توجه به ترد شدن جوش پس از عملیات حرارتی نیز به نظر رسیدکه عدد فریت جوشها بیشتر از حد مجاز است و بهتر است جوش تیوبها تعویض گردد. با این حال اگر چه به دلیل ایجاد حدود 5 درصد فاز سیگما در منطقه جوش پس از عملکرد طولانی تیوب کورده در دمای °C580 , حداکثر دمای مجاز کاری برای تیوب کاهش یافته است ولی با توجه به صفر بودن فاکتور تخریب فاز سیگما, امکان ادامه استفاده از آن با ریسک پایین فقط در دماهای زیر °C585 تا اورهال بعدی وجود دارد. در نهایت نیز نکاتی برای امکان استفاده از تیوب تا اورهال بعدی پیشنهاد گردید.

لینک کمکی