فایل (word) بررسی اثر سرعت انجماد بر ریزساختار جهتدار سوپرالیاژ پایه نیکل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) بررسی اثر سرعت انجماد بر ریزساختار جهتدار سوپرالیاژ پایه نیکل :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سیزدهمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

در این پژوهش به ارتباط بین سرعت انجماد و پارامترهای ریزساختاری از قبیل فاصله بین بازوهای اولیه دندریت, فاصله بین بازوهای ثانویه دندریت و شعاع نوک دندریت در سوپرآلیاژ انجماد جهتدار یافته هاستلوی x پرداخته شده است. نتایج نشان میدهد که حداقل سرعت انجماد لازم جهتایجاد ساختار جهتدار در سوپرآلیاژ هاستلوی x تقریباً mm/sec 0/12 میباشد. همچنین با کاهش سرعت انجماد فاصله بین بازوهای اولیه وثانویه دندریت افزایش مییابد و ریزساختار از حالت دندریتی ظریف به دندریتی خشن تبدیل میشود. ارتباط بین بازوهای اولیه ) 1 ( و ثانویه ) 2 - ( 0/ ( دندریت با سرعت انجماد به ترتیب از معادله 63 G.V =0/000 ) 1 - ( 0/ و 60 G.V = 63/3 ) 2 پیروی میکند که مطابقت بالایی با مدل هانت لی و کروز فیشر دارد

لینک کمکی