فایل (word) بررسی اثر تغییر سرعت آسیابکاری بر خواص ساختاری نانو ذرات گارنت ایتریوم آهن بیسموتی جانشانی شده با آلومینیوم X=0/3 ساخته شده به روش مکانوشیمیایی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) بررسی اثر تغییر سرعت آسیابکاری بر خواص ساختاری نانو ذرات گارنت ایتریوم آهن بیسموتی جانشانی شده با آلومینیوم X=0/3 ساخته شده به روش مکانوشیمیایی :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سیزدهمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران

تعداد صفحات :4

چکیده مقاله:

در این پژوهش تاًثیر سرعت آسیابکاری بر مورفولوژی نانوپودرهای گارنت ایتریوم آهن بیسموتی با جانشانی آلومینیوم با فرمول ساختاری 12OxAlx-5Fe2BiY =0/3( X ( به روش مکانوشیمیایی بررسی شد.ابتدا نانو پودرهای 12O 0.3Al 4.7Fe2 BiY در سرعتهایچرخش مختلف rpm 400,500 و 600 طی زمان 10 ساعت تحت عملیات آسیابکاری قرار گرفتند, سپس به منظور تکمیل فاز گرمادهیشدند. شناسایی ساختار نمونهها با استفاده از دستگاههای پراشسنج پرتو ایکس (XRD) و میکروسکوپ الکترونی روبشی ) SEM ( مورد بررسی قرار گرفت. اندازه میانگین بلورکهای نمونهها به کمک رابطه دبای شرر و SEM در محدوده 35 تا 45 نانومتر میباشد

لینک کمکی