فایل (word) پیش بینی درگیری شغلی براساس هوش معنوی ومولفه های سلامت عمومی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) پیش بینی درگیری شغلی براساس هوش معنوی ومولفه های سلامت عمومی :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومین کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه سلامت عمومی وهوش معنوی با درگیری شغلی در کارکنان دانشگاه آزاد انجام شد.برای این منظور تعداد 95 نفر از کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر به عنوان نمونه انتخاب و پرسشنامه های سلامتعمومی (GHQ) پرسشنامه هوش معنوی بدیع وهمکاران وپرسشنامه درگیری شغلی لاداهل وکنجیر روی نمونه اجرا شد. برای بررسی فرضیه ها از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده و همزمان استفاده گردید . در نهایت نتایج نشان داد که بینسلامت عمومی ومولفه های آن با درگیری شغلی رابطه ای وجود ندارد و لذا سهمی در پیش بینی آن ندارند.و بین هوشمعنوی با درگیری شغلی رابطه معنی دار وجود دارد و سهم معنی داری در پیش بینی درگیری شغلی دارد.

لینک کمکی