فایل (word) پیش بینی اضطراب اجتماعی دانش اموزان دختر بر اساس مولفه های کمال گرایی والدین در شهر اهواز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) پیش بینی اضطراب اجتماعی دانش اموزان دختر بر اساس مولفه های کمال گرایی والدین در شهر اهواز :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومین کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین کمال گرایی والدین و اضطراب اجتماعی دانش آموزان متوسطه پایه دوم و سوم بود.بدین منظور از بین دانش آموزان دختر پایه دوم و سوم رشته های علوم انسانی,علوم تجربی,علوم ریاضی ناحیه 3 شهرستان اهواز در سالتحصیلی 95-94 . نمونه ای به تعداد 300 نفر به شیوه ی نمونه گیری تصادفی در دسترس انتخاب شدند. داده های موردنظر با استفاده از نرم افزار spss 18 شدند و از روش تحلیل رگرسیون چند متغیری چهت تحلیل یافته های تحقیق استفاده شد. والدین این دانش آموزان با استفاده از پرسشنامه های سنجش ابعاد کمال گرایی (mps) هویت و قلت (1991) وخود دانش آموزان مورد نظر توسط پرسشنامه اضطراب اجتماعی (SPIN) کانور و همکاران (2000) مورد آزمون قرار گرفتند. یافته ها نشان دادند که بین مولفه های کمال گرایی والدین ( خویشتن مدار, دیگر مدار و جامعه مدار) ضریب همبستگی بین کمالگرایی خویشتنمدار و اضطراب اجتماعی برابر با 0/18 می باشد که در سطح p=0/001 معنی دار است, همچنین ضریب همبستگی کمال گرایی دیگرمدار و جامعه مدار با اضطراب اجتماعی دانش اموزان به ترتیب 0/05 و 0/03 به دست امدند به معنی دار نشدند. می توان این نتیجه راگرفت یکی از عامل هایی که در اضطراب اجتماعی دانش آموزان می تواند نقش داشته باشد و تا حدودی با آن رابطه دارد کمال گراییوالدین می باشد که این بر روی دانش آموز تأثیر می گذارد و باعث اضطراب, عزت نفس پایین, عدم خودکارامدی و کناره گیری دانش آموزاز فعالیت های اجتماعی شود.

لینک کمکی